Enjoying a quiet ledge on Phelps Mountain

On Phelps Mountain

Enjoying a quiet ledge on Phelps Mountain